dijous, 28 de gener de 2010

Els premis Maig de narracions breus

La gent de l'associació El Guitarró ja fa temps -14 anys amb aquest- que convoquem el premi Maig de narracions breus. Us en deixe les bases, per si us ve de gust participar.

BASES DE LA XIV EDICIO DELS PREMIS MAIG DE NARRATIVA CURTA

1.L’Associació Cultural EL GUITARRÓ, en col·laboració amb el Departament de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real, convoca LA CATORZENA EDICIÓ dels premis MAIG de narrativa curta.

2.Els treballs que es presenten hauran de ser INÈDITS i no podran haver estat guardonats en altres certàmens.

3.Es presentaran per TRIPLICAT i escrits en VALENCIÀ, a doble espai, en DIN-A4 i relligats correctament.

4. En la primera plana del treball haurà de figurar únicament EL LEMA. Caldrà adjuntar-hi un sobre tancat que continga el títol real de l’obra, la identitat de l’autor o autora i el seu domicili i telèfon. A la part exterior del sobre, i a fi d’identificar-lo correctament, haurà de dur escrit el lema emprat a l’obra.

5. Les obres aspirants s’hauran de remetre al DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA de l’Ajuntament de Vila-real, plaça Major s/n, 12540 Vila-real. En la part exterior del paquet haurà de figurar ben clarament que s’adrecen als Premis MAIG.

6. El termini d’admissió d’obres aspirants finalitzarà el 23 D'ABRIL DE 2010, dia del Llibre.

7. Podran optar al premi obres de PROSA NARRATIVA de creació estrictament literària i de TEMA LLIURE.

8. L’extensió dels treballs no podrà ser inferior a 3500 CARÀCTERS ni superior a 8000, inclosos espais. Els guanyadors estan obligats a aportar els textos en SUPORT INFORMÀTIC amb antelació al lliurament del premi.

9. S’estableixen DOS PREMIS. Un primer amb una dotació econòmica de 600 EUROS per al guanyador absolut i un segon de 300 EUROS, tots dos patrocinats pel Departament de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real. Els imports esmentats són bruts, a expenses de les retencions fiscals legalment estipulades.

10. La deliberació del jurat se realitzarà de la següent manera: el jurat triarà un grup de finalistes amb qualitat suficient per a optar per al premi. En votacions successives, i per eliminació, s’escollirà el guanyador. Si entre el grup de finalistes hi ha cap treball d’un autor o autora natural o resident a les comarques de Castelló se li concedirà el segon premi. Si no l’hi ha, s’atorgarà a l’obra classificada en segon lloc, sense tenir-ne en compte la procedència. En cap cas tots dos premis podran atorgar-se a la mateixa persona.

11. Als efectes, únicament, de determinar el guanyador del segon premi, i amb posterioritat a la decisió del jurat, l’entitat convocant obrirà les PLIQUES necessàries, d’entre els treballs finalistes, per determinar quin és el primer treball classificat amb procedència de les comarques de Castelló.

12. Els treballs premiats PODRAN SER PUBLICATS de la forma que l’entitat convocant considere oportuna i, en tot cas, a la pàgina web d’aquesta (www.vila-real.com/guitarro). Amb el temps, l’entitat convocant podrà decidir-ne també la publicació, d’un o més treballs premiats, en un volum conjunt o de la manera que considere més adequada.

12. El veredicte del jurat serà INAPEL·LABLE i es farà públic al MES DE MAIG en un acte al llarg del qual es lliurarà també el premi. SERÀ OBLIGATÒRIA LA PRESÈNCIA de cadascun dels autors o autores guardonats, entenent-se, si algun d’ells no assisteix, que renuncia al premi. Els premis no podran ser compartits ni tampoc s’admetrà la concessió d’accèssits.

13. L’entitat convocant es reserva tots els drets sobre els treballs guardonats i els premis seran atorgats en concepte de DRETS D'AUTOR. Els autors o autores conservaran la propietat intel·lectual de l’obra guardonada.

14. L’entitat convocant podrà requerir dels guanyadors la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA per tal d’acreditar que la seua participació s’ajusta a les bases.

15. L’entitat convocant NO S'OBLIGA A RETORNAR ELS TREBALLS no premiats, els quals podran ser retirats al Departament de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Vila-real a partir dels trenta dies següents a la data d’atorgament i fins al 30 de juny. De la mateixa manera, tampoc s’obliga a mantenir correspondència de cap mena amb els concursants.

16. El sol fet de concórrer a aquests premis implica la TOTAL ACCEPTACIÓ de les bases.